Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik

dwi staf ahli pembangunan

Alamat Kantor   : Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15

                   Kecamatan Kota Telp. 682955

Kepala Kantor   

Nama                   : DWI CIPTANINGSIH. SH, MM

NIP                      : 19631002 199003 2 003

Pangkat               : Pembina Utama Muda

Gol. Ruang           : IV/c

Kelahiran             :  Kediri, 02 Oktober 1963

Staf Ahli
  1. Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
  2. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
  3. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
  4. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh  walikota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Kediri.
  5. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  6. Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Jalan Basuki Rahmad No.15, Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 65146

(0354) 682955

kediri@kedirikota.go.id